Natur och djurliv

Varierande landskapsbild

Landskapsbilden och naturmiljön i Erstavik uppvisar en rik variation. Den växlar från karga klippor i skärgården till djupa skogar men även leende kulturlandskap på fastlandet. Däremellan bäckar, sjöar och skärgårdsfjärdar. Skogen växlar mellan övervägande tall på bergbundna hällmarker och gran, björk och annan lövskog på de bördigare markerna.

Rikt djurliv

Djurlivet är rikt med bl.a. älgar, dovhjortar, rådjur, harar, rävar, mård, hökar, gäss, änder och många andra fågelarter. Ibland ses havsörn och på öarna uv. Även tjäder och orre har iakttagits vid enstaka tillfällen. Vildsvinet har ännu inte etablerat sig med en fast stam. I driften av egendomen läggs stor vikt vid att vårda och skapa lämpliga miljöer för de vilda djuren.

Storstadsnära läge

Det märkvärdigaste med naturen i Erstavik är dock att den ligger där den ligger. Från egendomens nordvästligaste gräns, bara ca 6 km från Kungliga Slottet i Stockholm, sträcker sig en korridor av natur- och kulturlandskapet i Erstavik och av skärgårdsfjärdar ut mot havet. Att ett så stort grönområde finns så nära en storstad är även internationellt sett mycket ovanligt. Det är en tillgång att vårda och att värna om.

Verksamheter formar landskapet

Naturmiljön och kulturlandskapet i Erstavik förändras ständigt. Förändring är den naturliga ordningen. Naturmiljön och kulturlandskapet är en produkt av det jord- och skogsbruk, jakt och fiske som har bedrivits på marken under tusentals år med metoder som ständigt utvecklas. I företagets drift söker vi att bevara gamla och skapa nya naturvärden i den mån som företagets lönsamhet medger det. Vissa skogsområden undantas från avverkning. Hagmarkerna betas. Åkrarna brukas. Ett aktivt jord- och skogsbruk är nödvändigt för att även i fortsättningen kunna bevara det levande kulturlandskapet.

Riksintresse

Erstavik har i riksplaneringen status av riksintresse med hänsyn till natur-, kulturvård och det rörliga friluftslivet. Erstavik är dock inte - med undantag för ett mindre område - ett naturreservat.

På Erstavik finns naturreservatet Strålsjön-Erstavik och naturminnen - fridlysta träd. I skogen finns även 7 st nyckelbiotoper där avverkning inte får ske utan föregående samråd med länsstyrelsen.

Några gräsänder vid Erstavik. Foto: Lubbe Garell Skogens guld växer i skogarna kring Erstavik. foto: Lubbe Garell En häst i sin hage. foto: Lubbe Garell Kronhjort. foto: Lubbe Garell