Erstavik – ett fideikommiss

Bevara för kommande generationer

Erstavik är ett fideikommiss, en slags familjestiftelse, som tillkom är 1765 enligt testamente av Herman Petersen. Enligt fideikommissurkunden ska den äldste sonen i varje generation vara fideikommissarie, alltså innehavare av fideikommisset. Fideikommissariens uppgift är att förvalta fideikommisset på bästa sätt för efterkommande generationer. Nuvarande innehavare, Johan af Petersens, är den åttonde innehavaren av fideikommisset.

Undantag

Riksdagen har beslutat att fideikommissen i princip ska avvecklas, men regeringen kan besluta om undantag från detta. 1998 undantog regeringen det af Petersenska fideikommisset (som även består av Petersenska huset vid Munkbron i Gamla stan). Det innebär att fideikommisset kvarstår under Johan af Petersens livstid. Som skäl för beslutet hänvisar regeringen till Erstaviks stora värden för kulturminnesvården och naturvården och det allmänna intresset att bevara dessa för framtiden genom en samlad förvaltning av egendomen. Vid Johan af Petersens död har regeringen att ånyo ta ställning till om fideikommisset skall upphöra.

Inskränkt förfoganderätt

Fideikommissets innehavare förvaltar fideikommisset och disponerar dess avkastning, men får inte sälja eller belåna egendomen eller upplåta rättigheter utöver sin egen livstid. Regeringen kan besluta om undantag från fideikommissurkundens bestämmelser, t.ex. ge rätt till försäljning.

Köpeskillingen tillfaller då inte fideikommissarien utan fideikommisset och ska alltså förvaltas på samma sätt som övrig fideikommissegendom.

Från Erstavik har det skett ett antal avstyckningar. Den i särklass största skedde i slutet av 1800-talet då det som kom att bli Saltsjöbaden såldes till K A Wallenberg.

foto: Lubbe Garell foto: Lubbe Garell En gammal karta över Erstavik. foto: Lubbe Garell